اعضای هیأت علمی دانشکده علوم انسانی:

1-    گروه آموزشی اقتصاد

سیما اسکندری

محمد مهدلو

شهلا احمدی

2-    گروه آموزشی آموزش ابتدایی

رفعت عطاری

3-    گروه آموزشی باستان شناسی

حسین علیزاده

4-    گروه آموزشی تربیت بدنی و علوم ورزشی

بهمن ولینژاد

شهریار صالحی

5-    گروه آموزشی حسابداری

چنگیز سلمانی

صابر جلیلی

امیر رضا رمضانی

داود روحی

6-    گروه آموزشی حقوق

7-    گروه آموزشی زبان انگلیسی

کریم جهانگیری

محرم شریفی

زهرا قاسمی

لیلا قائمی

8-    گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی

عزیزه یوسفی

فریبا محمودی

حمید عابدی

 

9-    گروه آموزشی مدیریت

رستم قره داغی

علی کارگر

یوسف حاجی اصغری

رقیه حسن زاد ه

داود حق خواه

Go to top
saeed_sol@yahoo.com