گروه علوم اقتصادی

گروه علوم اقتصادی دارای 9 عضو هیأت علمی تمام وقت می باشد.

رشته های دایر در گروه علوم اقتصادی به شرح زیر است:

اسم رشته و گرایش

مقطع

اقتصاد اسلامی

کارشناسی ارشد

اقتصاد انرژی

کارشناسی ارشد

علوم اقتصادی اقتصاد صنعتی

کارشناسی پیوسته

علوم اقتصادی اقتصاد پول و بانکداری

کارشناسی پیوسته

علوم اقتصادی اقتصاد نظری

کارشناسی پیوسته

علوم اقتصادی اقتصاد بازرگانی

کارشناسی پیوسته

 

 

Go to top
saeed_sol@yahoo.com